Skip to collection list Skip to video grid
//防止右鍵、左鍵、Ctrl+C、Ctrl+v function iEsc(){ return false; } function iRec(){ return true; } function DisableKeys() { if(event.ctrlKey || event.shiftKey || event.altKey) { window.event.returnValue=false; iEsc();} } document.ondragstart=iEsc; document.onkeydown=DisableKeys; document.oncontextmenu=iEsc; if (typeof document.onselectstart !="undefined") document.onselectstart=iEsc; else{ document.onmousedown=iEsc; document.onmouseup=iRec; } function DisableRightClick(qsyzDOTnet){ if (window.Event){ if (qsyzDOTnet.which == 2 || qsyzDOTnet.which == 3) iEsc();} else if (event.button == 2 || event.button == 3){ event.cancelBubble = true event.returnValue = false; iEsc();} }
Skip to collection list Skip to video grid

人文教育

20170911 法國神經外科權威訪台 兩國合作新契機

法國知名神經外科醫生、同時也是物理科學家的貝納畢,日前,率領醫學團隊訪台,副總統陳建仁特地接見,希望開創台法兩國在生醫、科技等領域的合作。